Bmal1对小鼠胚胎期皮层神经元放射状迁移和轴突投射的影响
李芳,黄青芸,刘斯佳,郭忠信,熊欣欣,桂林,束会娟,黄绍明,谭国鹤,刘媛媛
The role of Bmal1 in neuronal radial migration and axonal projection of the embryonic mouse cerebral cortex
Li Fang,Huang Qingyun,Liu Sijia,Guo Zhongxin,Xiong Xinxin,Gui Lin,Shu Huijuan,Huang Shaoming,Tan Guohe,Liu Yuanyuan
遗传 . 2019, (6): 524 -533 .  DOI: 10.16288/j.yczz.19-123