MYB 转录因子在植物抗逆胁迫中的作用及其分子机理
刘蕾,杜海,唐晓凤,吴燕民,黄玉碧,唐益雄
The roles of MYB transcription factors on plant defense responses and its molecular mechanism
LIU Lei , DU Hai, TANG Xiao-Feng, WU Yan-Min, HUANG Yu-Bi, TANG Yi-Xiong
遗传 . 2008, (10): 1265 -1271 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2008.01265