BMP/Smad信号通路与哺乳动物卵泡发生
王伟,王少兵,徐银学
Signal transduction of BMP/Smad and its relationship with mammalian folliculogenesis
WANG Wei, WANG Shao-Bing, XU Yin-Xue
遗传 . 2009, (3): 245 -254 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2009.00245