FISH分析栽培高粱×拟高粱、甜高粱×拟高粱的染色体行为
谢莉,韩永华,李冬郁,曾艳华
Analysis of the chromosomes of S. bicolor × S. propinquum and S. dochna × S. propinquum by FISH
XIE Li, HAN Yong-Hua, LI Dong-Yu, ZENG Yan-Hua
遗传 . 2009, (4): 420 -425 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2009.00420