microRNA在诱导体细胞重编程中的作用
王春生,张志人,朴善花,安铁洙
Role of microRNA in induced pluripotent stem cell
WANG Chun-Sheng ZHANG Zhi-Ren PIAO Shan-Hua AN Tie-Zhu
遗传 . 2012, (12): 1545 -1550 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2012.01545