dRNA-seq原理及其在原核生物转录组学研究中的应用
侯志伟 王赟 高宏 侯圣伟
The principle of dRNA-seq and its applications in prokaryotic tran-scriptome analyses
HOU Zhi-Wei WANG Yun GAO Hong HOU Sheng-Wei
遗传 . 2013, (8): 983 -991 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2013.00983