CRISPR/Cas系统:RNA靶向的基因组定向编辑新技术
李君 张毅 陈坤玲 单奇伟 王延鹏 梁振 高彩霞
CRISPR/Cas: a novel way of RNA-guided genome editing
LI Jun, ZHANG Yi, CHEN Kun-Ling, SHAN Qi-Wei, WANG Yan-Peng, LIANG Zhen, GAO Cai-Xia
遗传 . 2013, (11): 1265 -1273 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2013.01265