hMMS2基因对结肠癌细胞耐药逆转的影响
张蕾, 隋御, 王婷, 李利坚, 李元杰, 金彩霞, 徐方
Roles of hMMS2 gene in reversing the oxaliplatin tolerance of hu-man colon carcinoma cells
Lei Zhang, Yu Sui, Ting Wang, Lijian Li, Yuanjie Li, Caixia Jin, Fang Xu
遗传 . 2014, (4): 346 -353 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2014.0346