Hippo/YAP信号通路在神经系统中的作用及机制研究进展
包笑妹, 何晴, 王莹, 黄智慧, 袁增强
The roles and mechanisms of the Hippo/YAP signaling pathway in the nervous system
Bao Xiaomei, He Qing, Wang Ying, Huang Zhihui, Yuan Zengqiang,
遗传 . 2017, (7): 630 -641 .  DOI: 10.16288/j.yczz.17-069