Alu元件在染色质三维结构层次上的生物信息学分析
何超,沈文龙,李平,张彦,曾晶,殷作明,赵志虎
Bioinformatics analysis of Alu components at the level of genome 3D structure
He Chao,Shen Wenlong,Li Ping,Zhang Yan,Zeng Jing,Yin Zuoming,Zhao Zhihu
遗传 . 2019, (3): 254 -261 .  DOI: 10.16288/j.yczz.18-296