lncRNA TCONS_00815878对猪骨骼肌卫星细胞分化的影响
黄子莹, 李龙, 李倩倩, 刘向东, 李长春
The effect of lncRNA TCONS_00815878 on differentiation of porcine skeletal muscle satellite cells
Ziying Huang, Long Li, Qianqian Li, Xiangdong Liu, Changchun Li
遗传 . 2019, (12): 1119 -1128 .  DOI: 10.16288/j.yczz.19-146