CRISPR/Cas核糖核蛋白介导的植物基因组编辑
李霞, 施皖, 耿立召, 许建平
Genome editing in plants directed by CRISPR/Cas ribonucleoprotein complexes
Xia Li, Wan Shi, Lizhao Geng, Jianping Xu
遗传 . 2020, (6): 556 -564 .  DOI: 10.16288/j.yczz.20-017