Tenebrio molitor抗冻蛋白基因家族cDNA片段的克隆、序列分析及原核表达
刘忠渊,王芸,吕国栋,王贤磊,张富春,马纪
Cloning, Sequencing and Prokaryotic Expression of cDNAs for the Antifreeze Protein Family from the Beetle Tenebrio molitor
LIU Zhong-Yuan, WANG Yun, LÜ, Guo-Dong, WANG Xian-Lei, ZHANG Fu-Chun, MA Ji
遗传 . 2006, (12): 1532 -1532~1540 .  DOI: 10.1360/yc-006-1532