45S rDNA在小麦及其近缘物种染色体上的分布
徐川梅,别同德,王春梅,周波,陈佩度
Distribution of 45S rDNA sequence on chromosomes of Triticum aes-tivum and its relative species
XU Chuan-Mei, BIE Tong-De, WANG Chun-Mei, ZHOU Bo, CHEN Pei-Du
遗传 . 2007, (9): 1126 -1130 .  DOI: 10.1360/yc-007-1126