EN1调节UTROPHIN表达机制
王谦,曹东华,林长坤,王正东,崔婉婷,金春莲
The regulation of UTROPHIN expression by EN1
WANG Qian, CAO Dong-Hua, LIN Chang-Kun, WANG Zheng-Dong, CUI Wan-Ting, JIN Chun-Lian
遗传 . 2011, (4): 347 -352 .  DOI: 10.3724/SP.J.1005.2011.00347