ABO血型综合实验基因分型技术简化及其群体遗传分析拓展
胡健,周逸人,丁佳琳,王志远,刘凌,王业开,娄慧玲,乔守怡,吴燕华
Simplification of genotyping techniques of the ABO blood type experiment and exploration of population genetics
Hu Jian,Zhou Yiren,Ding Jialin,Wang Zhiyuan,Liu Ling,Wang Yekai,Lou Huiling,Qiao Shouyi,Wu Yanhua
遗传 . 2017, (5): 423 -429 .  DOI: 10.16288/j.yczz.17-029