RNA干扰猪NHEJ通路修复因子对HR效率的影响
全绒, 李国玲, 莫健新, 钟翠丽, 李紫聪, 顾婷, 郑恩琴, 刘德武, 蔡更元, 吴珍芳, 张献伟
Effects of RNA interference on the porcine NHEJ pathway repair factors on HR efficiency
Quan Rong, Li Guoling, Mo Jianxin, Zhong Cuili, Li Zicong, Gu Ting, Zheng Enqin, Liu Dewu, Cai Gengyuan, Wu Zhenfang, Zhang Xianwei
遗传 . 2018, (9): 749 -757 .  DOI: 10.16288/j.yczz.18-016